in

KAS DI SCHERMER NA RINCON TIN UN DESTINASHON SOCIAL

Kralendijk, – Kas di Schermer ta un kas privá renobá na Rincon ku tin un gran funshon sosial. Pa e último reunión-lunch prome ku e pausa di berano, Rotary Club Bonaire (RCB) a bishitá Kas di Schermer na Rincon, unda e doño Jan Henk van der Wier a konta kon el a yega pa esaki.

Mas o ménos tres aña i mei pasá, Emmy Schermer a bini na Jan Henk van der Wier di e ofisina di Sunbelt Realty pa bende su kas na Rincon. E kas di 1915 tabatin hopi kos ku mester di drecha i tabatin basta kondishon di benta. Emmy a splika ku tur miembro di famia ku a biba na e kas a haña bon edukashon i tabata privilegiá. Pa motibu di esaki, e famia a keda ku e bon kustumber pa yuda otro ku ta ménos afortuná. E kas di famia tabata usá hopi pa aktividat sosial i Emmy tabata deseá pa e keda asina mes despues di e venta.

E kondishonnan no tabata interesante pa komprador potensial. Jan Henk van der Wier a disidí pa kumpra e kas komo un proyekto sosial. El a duna un kompania nobo di konstrukshon di Rincon (PES BV) e trabou pa renobá e kas. Aparte di e kompania di konstrukshon, e regularmente tabata haña trahadó temporal for di kaya pa yuda. Nan a kuminsá ku remplasá e dak i despues nan a restaurá e muraya bieuw. E metodenan klasiko di konstrukshon ku a usa ta aún por mir’é. Aden, parti di e muraya bieuw a keda visibel. Tur kozina i porta nobo a wordu traha kompletamente autèntiko pa e karpinté lokal Andy Curie. Nan a kibra e skür bieuw. Durante e rekonstrukshon di e skür nobo, bisiñanan tabata bin ku historia tokante e diferente tipo di winkel ku tabata existí den e skür bieuw. E rekonstrukshon di e skür a tarda bastante pa motibu di esaki, pero esaki no tabata un problema. E historia interesante di e skür bieu tabata bal hopi mas.

Tabatin preguntá di parti di habitantenan di Rincon pa un luga di drumi pa miembro di famia ku tabata bini di bishita. E kas di famia renobá no tabata propio adaptá pa esaki, paso tabata destiná pa otro meta. Despues di algun konsultashon familiar, un ruman di Emmy a bende e tereno na kant’ei kaminda Van der Wier a traha kuater apartamento. Un edifisio aklará a wordu transformá den un espasio di biba pa un manehadó. Un pisina komun tabata e toque final. Asina Hòfi Henk Boutique Resort a nase.

E kas di famia renobá ta disponibel gratis awor pa meta manera les di muzik, reuniónnan di un klup di damas di Rincon, yudansa gratis ku ta assistí ku tarea, Fundashon Lezen en Schrijven i Akseso. E edifisio awor ta sirbi manera un tipo di sentro di bario, pa tur organisashon sin fin lukrativo.

E famia Schermer tabata tan felis ku e resultado, ku un otro ruman a warda mas ku un aña ku e benta di su kas un tiki mas leu den Rincon te ku Hòfi Henk kaba. Van der Wier tabata e único kompradó ku a bini na konsiderashon. E kas akí tambe tin hopi kos di repara. I aki Van der Wier tambe ta traha solamente ku hende di Rincon. Ora e kas kaba, Van der Wier ke pone e kas disponibel pa diferente meta sosial.

Despues di e historia inspiradó, tur presente a haña un bishita guiá kompleto di e edifisio, despues di e kual e aña Rotary a kaba di manera hopi animá den e sombrado kurá ku un bibida i pasapalo.

FUENTE: ROTARY CLUB BONAIRE\LIVE99FM

========================================================================

KAS DI SCHERMER IN RINCON HEEFT SOCIALE BESTEMMING

Kralendijk, – Kas di Schermer is een gerenoveerd particulier woonhuis in Rincon met een grote sociale functie. Voor de laatste lunchvergadering voor de zomerstop bezocht de Rotary Club Bonaire (RCB) Kas di Schermer in Rincon, waar eigenaar Jan Henk van der Wier vertelde hoe het zo gekomen was.

Zo’n drieënhalf jaar geleden benaderde Emmy Schermer Jan Henk van der Wier van makelaarskantoor Sunbelt Realty om haar huis in Rincon te verkopen. Het huis uit 1915 had achterstallig onderhoud en er waren nogal wat voorwaarden verbonden aan de verkoop. Emmy legde uit dat alle gezinsleden van het familiehuis goed konden leren en dus bevoorrecht waren. Daarom vond de familie het normaal om anderen te helpen die het minder goed hadden. Het familiehuis werd veel gebruikt voor sociale activiteiten en Emmy wilde dat ook na de verkoop het liefst zo houden.

Die voorwaarden waren niet erg interessant voor potentiele kopers. Jan Henk van der Wier besloot het te kopen als sociaal project. Hij gaf een nieuw  gestart bouwbedrijf uit Rincon (PES bv)  de opdracht voor renovatie. Naast het bouwbedrijf plukte hij regelmatig ook tijdelijke krachten van de straat om te helpen. Ze begonnen met het vervangen van het dak en restaureerden daarna de oude muren. De gebruikte klassieke bouwmethoden van het huis zijn nu nog steeds te zien. Binnen zijn delen van de oude muren zichtbaar gelaten. Ook alle nieuwe kozijnen en deuren zijn volledig autenthiek gemaakt door de plaatselijke timmerman Andy Curie.De oude schuur werd gesloopt. Bij de herbouw van de nieuwe schuur bleven buurtbewoners met verhalen komen over de vele verschillende winkels die vroeger in de oude schuur waren gevestigd. Dat de herbouw van de schuur hierdoor flink werd vertraagd, was geen probleem. Het woog niet op tegen de interessante geschiedenis van de oude schuur. 

Er kwam vraag van inwoners van Rincon naar een slaapgelegenheid voor familieleden die op bezoek kwamen. Het gerestaureerde familiehuis was daarvoor minder geschikt, voor andere doelen bestemd. Na enig familieberaad verkocht een broer van Emmy het aangrenzende perceel waar Van der Wier vier appartementen bouwde. Een aangrenzend gebouw werd  verbouwd tot woonruimte voor een beheerder. Een gemeenschappelijk zwembad was de finishing touch. Zo was Hòfi Henk Boutique Resort geboren.

Het gerestaureerde familiehuis is nu gratis beschikbaar voor doelen als muzieklessen, vergaderingen van een damesclub uit Rincon, gratis huiswerkbegeleiding, de Stichting Lezen en Schrijven en Akseso. Het gebouw fungeert inmiddels als een soort buurtcentrum, voor alle non-profit organisaties.

De familie Schermer was zo blij met het resultaat, dat een andere broer meer dan een jaar wachtte met de verkoop van zijn huis iets verderop in Rincon tot Hòfi Henk klaar was. Van der Wier was de enige koper die in aanmerking kwam. Ook dit huis heeft veel achterstallig onderhoud. En ook hier werkt Van der Wier alleen met mensen uit Rincon. Als het huis af is, wil Van der Wier het huis beschikbaar stellen voor diverse sociale doeleinden.  

Na dit inspirerende verhaal kregen alle aanwezigen een uitgebreide rondleiding door het pand, waarna het Rotaryjaar zeer geanimeerd werd afgesloten in de lommerrijke tuin met een drankje en hapje.

BRON:ROTARY CLUB BONAIRE\LIVE99FM

=========================================================================

KAS DI SCHERMER IN RINCON HAS SOCIAL PURPOSE


Kralendijk, – Kas di Schermer is a renovated privateresidence in Rincon with a great social function. For the last lunch meeting before the summer break, the Rotary Club Bonaire (RCB) visited Kas di Schermer in Rincon, where owner Jan Henk van der Wier explained how it came to be. About three and a half years ago, Emmy Schermer approached Jan Henk van der Wier of real estate agency Sunbelt Realty to sell her house in Rincon. The 1915 house

had overdue maintenance and there were quite a few conditions attached to the sale.
Emmy explained that all members of the family home were well educated and thus
privileged. Therefore, the family considered it normal to help others who were
less fortunate. The family home was widely used for social activities and Emmy
preferred to keep it that way even after the sale. 


Those conditions were not very interesting for potential buyers. Jan Henk van der
Wier decided to buy it as a social project. He commissioned a newly started
construction company from Rincon (PES BV) for renovation. In addition to the
construction company, he regularly picked temporary workers from the street to
help. They started by replacing the roof and then restored the old walls. The
classical construction methods used in the house can still be seen today.
Inside, parts of the old walls are left visible. All new window frames and
doors are also made completely authentic by local carpenter Andy Curie.


The old barn was demolished. During the rebuilding of the new barn, local residents
kept coming up with stories about the many different stores that used to be
located in the old barn. This delayed the rebuilding of the barn considerably,
but that was not a problem. It did not outweigh the interesting history of the
old barn. 
There was a demand from residents of Rincon for sleeping quarters for family members who came to visit. The restored family home was less suitable for that,

destined for other purposes. After some family deliberation, a brother of Emmy
sold the adjacent lot where Van der Wier built four apartments. An adjacent
building was converted into living quarters for an administrator. A community
pool was the finishing touch. Thus, Hòfi Henk Boutique Resort was born.


The restored family home is now available free of charge for such purposes as music
lessons, meetings of a ladies’ club from Rincon, free homework help, the
Reading and Writing Foundation and Akseso. The building now serves as a
neighborhood center of sorts, for all non-profit organizations.
The Schermer family was so pleased with the result that another brother waited more than a year before selling his house a little further down the road in Rincon until Hòfi Henk was ready. Van der Wier was the only buyer considered. This house also has a lot of overdue maintenance. And again, Van der Wier is only working with people from Rincon. When the house is finished, Van der Wier wants to make it available for various social purposes. 


After this inspiring story, all attendees were given a comprehensive tour of the
property, after which the Rotary year ended very animatedly in the leafy garden
with drinks and snacks.

SOURCE:BRON:ROTARY CLUB BONAIRE\LIVE99FM

What do you think?

Written by Gian Carlo Maduro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings

SR. GEROLD VAN ELSHUIS DIREKTOR INTERINO DI KOMUNIDAT I KUIDO NA ENTIDAT PÚBLIKO BONEIRU

SR. WILLEM CECILIA TA REKSHONA RIBA E VIGILANSHA 24/7 DI KONSEHAL VROLIJK